خسته ام دلشکسته ام قلبم درد می کن

رگ های امیدم گرفته است نگاهم درد می کند

فکر چه بود و چراشد؟یا چه خواهد شد؟

مرا از ادامه ی راه دلسرد می کند