دلم هوای قصه‌های كودكانه كرده

باز برایم  بگو پدر

شب بدون قصه‌های تو لبریز از سكوت و وحشت است

باز كنارم بنشین و برایم لالایی بخوان