از دور می­رسد غم آوای نِی، پدر!


گویا مرا صدای تو می­خواند ای پدر!