پدرم ...

واسه مردن نیازی به ارتفاع نیست...

از چشم تو که بیفتم می میرم...