مادر منم كه بر سر آرامگاه تو

باز آمدم كه شرح غمت باز گویم

باز آمدم كه با سر مژگان اشكبار

خاك مزار پاك تو را شستشو كنم