باران مهربانی می بارد .

باغ سرسبز می شود .

غنچه ها می شکفند .

در ختها

قد می کشند .

رودخانه ها

آواز می خوانند .

پرندگان

چهچهه سر می دهند .

 و آفتاب

مهربانتر از همیشه به همه

لبخند می زند و

دراینجا کسی به

 " نو" شدن

و

 "دیگر"  شدن

می اندیشد .