من شب فاصله ام


تو کجایی مادر


من لب حوصله ام


تو کجایی مادر


من به عادت بیمار


تو کجایی مادر


من ز دنیا بیزار


تو کجایی مادر


من به نفرین زمان


تو کجایی مادر


من در آغاز خزان


تو کجایی مادر


من به ماندن گریان


تو کجایی مادر


من به رفتن خندان


تو کجایی مادر


من به دل غم دارم


تو کجایی مادر


من تو را کم دارم

تو کجایی مادر ..