یک نگاه ام به خدا ، یک نگاهم به تو است

چشم امید به درگاه خدا و ، به دستان تو است

مادرم  ، کل وجودم همه از عشق به تو ست

دست من در همه جا ، چنگ به دامان تو است