پدر همون کسی است که لرزش دستش دیگه چیزی از چای تو استکان باقی نگذاشته 

ولی بهت میگه به من تکیه کن

و تو انگار کوه رو پشتت داری !!!