کی ام من ، جز فدایی تو مادر

 

و هر آنکس که باشد بر تو یاور

 

من ام من ، تا دم مرگ خاک پایت

 

و خاک پای دوست داران مادر