مادر 

تنها کسیست که آغوشش هیچ بهایی ندارد ♥

سلامتی مادرا ♥