هنوز هم 

عطــــــــر چادرت

تنها بهانه ی نفس کشیدن من است

مادرم