نرومادر 
نرو ای همدم تنهایی بابا، مادر

می شود بعد تو بابا تک و تنها، مادر

چه مگر بر سر تو رفته در آن کوچه ی شوم

پس از آن حادثه افتاده ای از پا، مادر

آخرین بار که گیسوی مرا شانه زدی

لرزه دست تو لرزانده دلم را مادر

من و بی مادری ، ای وای، برایم زود است

کاش می شد که از اینجا بروم با مادر

سید محمد جواد شرافت

 
درد دلی با بقیع
 

    من عاشق و سرگشته ى كوى تو هستم
    دلداده ام، دیوانه ى روى تو هستم

    یا فاطمه! دایم ثناگوى تو هستم
    هر سو روم، بینم كه در سوى تو هستم

    عقده ز قلبم وانشد اى واى ازاین غم
    گم كرده ام پیدا نشد

    اى عاشقان! من نوگلى گم كرده دارم
    چون مرغ بسمل از فراقش بیقرارم

    اندر مدینه، جستجو گردیده كارم
    یا رب! سحر كى مى شود این شام تارم؟

    عقده ز قلبم وانشد اى واى ازین غم!
    گم كرده ام پیدا نشد

    گاهى كنم رو جانب قبر پیمبر
    گاهى ز غم كوبم به دیوار بقیع سر

    سر مى كشم در جستجویش من به هر در
    آخر كجا هستى بگو مظلومه مادر؟

    عقده ز قلبم وانشد اى واى ازین غم!
    گم كرده ام پیدا نشد 

    اى جان فداى دیدگان خونفشانت
    اى من بمیرم بهر قبر بى نشانت

    آتش چسان زد غاصب حق آشیانت؟
    گوید (فراز) اندر غم و درد نهانت:

    عقده ز قلبم وانشد اى واى ازین غم!
    گم كرده ام پیدا نشد! گم كرده ام پیدا نشد!

    فراز

 
فهرست غم

    دل بى‏سوز و گداز از غم زهرا دل نیست
    دل اگر نشكند از ماتم او، جز ِگل نیست

    خون و اشك از دل و از دیده ما مى‏جوشد
    فاطمه صورت خود را ز على مى‏پوشد

    عمر كوتاه تو، اى فاطمه فهرست غم است
    قبر پنهان تو روشنگر اوج ستم است

    رفتى، اما ز تو منظومه غم بر جا ماند
    با دل خسته و بشكسته على تنها ماند

    اثر دست ‏ستم از رخ نیلى نرود
    هرگز از یاد على، ضربت‏ سیلى نرود

    با على راز نگفتى تو زبازوى كبود
    باپدرگوى كه بعد از تو چه بود و چه نبود

    شهر اگر شهر تو، پس حمله به آن خانه چرا
    مرگ جانسوز چرا؟ دفن غریبانه چرا؟

    داغ ما آتش و میخ در و سینه است هنوز
    مدفن گمشده در شهر مدینه است هنوز

    قاسم نصیر پور