مادر
چترم باز باشد یا بسته فرقی نمیکند ! بدون مادر آسمان دلم همیشه ابریست ...