مادر
گاهی دلم هیچ چیز نمیخواهد !

جز گپ ریز ریز با مادرم ،    :)

هی من حرف بزنم ؛

هی او چای تازه دم بریزد ؛

هی چای ام سرد بشود ؛

هی دلم گرم ؛

آنجا که که چای ات سرد می شود

و دلت گرم ؛

خانه ی مادر است  ...