می‌گفت:

من چهار فرزندم را در تنها اتاقِ منزل کوچکم بزرگ کردم

اکنون آنها ... در چهار منزل بزرگِ خود برای من

یک اتاق کوچک که هیچ ... !

حتی یک وجب جا هم ندارند