بنازم قلب پاکت

بنـــازم قلب پاکت مـــادر مــــن

بگــردم دور خاکت مــادر مــن

سیــاه شد روزگار من سیاه شد

خــدایا مــادرم از من جدا شــد

فلک با من چرا این ناروا کرد

که یکدم مادرم از من جدا کرد