مادر زیبا ترین نام جهان است بهشت زیر پای مادران است
 
 
 

چشمهایت تلاوت محبت

و لبهایت بارانی بهارانه

 و پایان خشکسالی دلهاست

و دستهایت سخاوت همه خورشیدها 

تو به آسمان از همه نزدیکتری

دعا کن دمی با تو با شم

آنگاه سیر همه کهکشانها دشوار نیست