شاید از دلسوزیات جا خورده باشم شاید برات صدام و بالا برده باشم
ببخش همیشه واسه تو باعث ِ دردم
من آرزوهاتو برآورده نکردم
نپرس چرا چشمای ِ من از اشکم تاره من انتخابم با بقیه فرق داره
نگردپی ی چیزای ِ عادی تو وجودم
من دختر ی یاتغی و مغرور ِ تو بودم
.
گوشه ی ِ پیرهن ِ تو قایم میشدم زود
دامن ِ تو
پاک ترین بالش ِ من بود
هنوز پا به پام میای با بیقراری
به روت نمیاری
که زانو درد داری
گوشه ی ِ پیرهن ِ تو قایم میشدم زود
دامن ِ تو
پاک ترین بالش ِ من بود
هنوز پا به پام میای با بیقراری
به روت نمیاری
که زانو درد داری
.
.
.
زندگی تو دادی نداری ادعاشم هیچوقت نتونستم مث ِ تو خوب باشم
مث ِ تو حرف ِ سرنوشت و بپذیرم
بدی ِ دیگران و نادیده بگیرم
.
گوشه ی ِ پیرهن ِ تو قایم میشدم زود
دامن ِ تو
پاک ترین بالش ِ من بود
هنوز پا به پام میای با بیقراری
به روت نمیاری
که زانو درد داری
گوشه ی ِ پیرهن ِ تو قایم میشدم زود
دامن ِ تو
پاک ترین بالش ِ من بود
هنوز پا به پام میای با بیقراری
به روت نمیاری
که زانو درد داری