یاحسین من تی او نامه بمیرم

تی او گنبد طلا ره بیمیرم

یاحسین می آرزو این كه بیم

تی او پنجره طلایه بگیرم

یعنی بة منم بیم تی كربلایه بیدینم

گول آرزوی مو تی كربلا میان بچینم

یا حسین هر كی تی تعریف كونه

ایی می دیل كوچیك خون د وكونه

یا حسین آخه مو تی نوحه خوانم

روز شب می دیل میان همش تره من دوخوانم

یا حسین اگر دینی گناه كارم

ولی می ایدیل خوش او دنیا میان تره دارم

یاحسین داروی درد دردمندان تو اسی

شافی روزجزاء روز قیامت تو اسی

یاحسین شط فرات این همه اب

تشنه لب به بشی تی اصغر بخواب؟

یاحسین شط فرات این همه آب

علی اكبرنخوری یه قطره اب؟

یا حیسن منم( سیرنگ) تی نوكرم تی خاك پا

جان تی علی اصغر امی ایران بپا(2)