تقدیم به برترین خواهر دنیا
انشاءالله

 صد نه

 دویست نه

 هزار ساله باشی

می نویسم از اعماق وجودم برایت ای خواهر خوش رو
می نویسم بر لوح قلبم با اشک چشمم گرفته به مهرت خو
درود و دو صد درود برتوای فرشته مه رو
تنت بود ز گلبرگ گل محمدی ای زیبا رو
مرامت بود چون مرام مادری ،تویی گلی خوشبو
ندارد رنگی به رخسار، زندگی من بی  لبخند تو ای مادر خو 
که این روز مرگیست اگر نخندی  زهرا رو 

شاعر: العبد ( حسین)