امشب مینویسم از اعماق وجودم
مینویسم برای میوه های  عشق و امیدم
مینویسم که چقدر دوستتان دارم
مینویسم که برایتان هزاران آرزو دارم
اگرچه نمیتوانم برایتان ملک سلیمان بیاورم
ولی برایتان آرزو و دعای عاقبت به خیر دارم

شاعر: العبد(حسین)