خواهرم الهی دورت بگردم
فدات بشم طاقت اشکاتو ندارم
تویی دردانه پدر و یادگار مادرم
فقط بخند تمام غصه هات و میخرم
 

دلنوشته: العبد (حسین)