مادرم شبنم گلبرگ حیات
پدرم عطر گل یاس بقاست
 
مادرم وسعت دریای گذشت
پدرم ساحل زیبای لقاست
 
مادرم آئینه حجب و حیا
پدرم جلوه ایمان و رضاست
 
مادرم سنگ صبور دل ما
پدرم در همه حال کارگشاست
 
مادرم شهر امیداست و هنر
پدرم حاکم پیمان و وفاست
 
مادرم باغ خزان دیده دهر
پدرم برسرما مرغ هماست
 
مادرم موی سپید کرده زحزن
پدرم نقش همه خاطره هاست
 
مادرم کوه وقار است و کمال
پدرم چشمه جوشان عطاست