پدرم

 

زندگی بار گرانی است

که بر پشت پریشانی توست

کار آسانی نیست

نان درآوردن و غم خوردن و عاشق بودن

پدرم

کمرم از غم سنگین نگاهت خم باد*

 

آری  پدر رفت...

دیگر طنین صدای مردانه اش در این خانه نخواهد پیچید

و ما که دلخوش بودیم به شنیدن صدای پرمهرش از ورای فرسنگها

اکنون دلخوشیم به فاتحه ای از جانب شما مهربانان برای شادی روح پدر و دعا برای

صبر و آرامش بازماندگان داغدار که هدیه ایست بس تسلابخش

 

 

 

*شعر از مجتبی کاشانی