همیشه حسرتِ نقّاشها تجسم توست

تویی که صاحب امـضایِ پایِ هر اثری...