پدر

 

تا صاحب  فرزند  نگردی  نتوان  یافت               در   عالم    ایجاد   حقوق   پدری  را 

صائب تبریزی

 

اگر چه حرمت ما در نگاه باید داشت               به حكم  شرع  بود  واجب احترام پدر

قاضی نظام 

 

 پدر به راحت خود یك نفس نیندیشید              ز بهرتست همی كوشش  مدام پدر

قاضی نظام

 

پدر به  ترتبیتت  رنج  بی‌شمار  برد                برای  تست شب  و  روز اهتمام پدر

قاضی نظام

 

 و   ز    نهال     قامت    فرّخ     پدر                سایه ای   فرخنده   بر  سر  داشتم

پژمان بختیاری 

 

 ای جان پسر!ازغم شبهای  درازم               روزی شوی آگاه كه دیگر پدری نیست

مهدی سهیلی